Biểu giá dịch vụ tại Cảng Nam Hải đối với các Chủ tàu và Chủ hàng vận tải, áp dụng từ ngày 01/01/2020
Biểu giá dịch vụ tại Cảng Nam Hải đối với các Chủ tàu và Chủ hàng vận tải, áp dụng từ ngày 01/01/2020