Sứ mệnh - Tầm nhìn của Cảng Nam Hải
Sứ mệnh - Tầm nhìn của Cảng Nam Hải

Sứ mệnh - Tầm nhìn của Cảng Nam Hải

Mục tiêu phát triển của Cảng Nam Hải: 

Cảng năng động và hiệu quả nhất tại khu vực thượng lưu Hải Phòng