Biểu cước phí dịch vụ cảng Nam Hải 2022, áp dụng cho hàng xuất nhập khẩu quốc tế từ ngày 20/03/2022

Biểu cước phí dịch vụ cảng Nam Hải 2022, áp dụng cho hàng xuất nhập khẩu quốc tế từ ngày 20/03/2022

Biểu cước phí dịch vụ cảng Nam Hải 2022, áp dụng cho hàng xuất nhập khẩu quốc tế từ ngày 20/03/2022

[21/03/2022]

Biểu cước phí dịch vụ cảng Nam Hải 2021, áp dụng cho hàng XNK quốc tế từ ngày 20/03/2022

: Biểu cước phí dịch vụ cảng Nam Hải 2022, áp dụng cho hàng xuất nhập khẩu quốc tế từ ngày 20/03/2022